Øresund Org »

Øresund Entrepreneurship

At Øresund Entrepreneurship we explore, exploit, stimulate, and develop entrepreneurship and enterprising behaviour at the universities in the Øresund Region.

Through cross-border co-operation and networks we aim to take students, educators, researchers, business, and society to a higher level.

About us

For Students

Make the most of your knowledge! Find more information about entrepreneurship!

Learn more

For educators

Get advice on how to conceptualize your ideas for a course in entrepreneurship.

Learn more

Using regional advantages

Creating stronger relations

Universities, Businesses & Professors

Through cooperation we create

Transnational collaboration

Entrepreneurship across borders

Feeling innovative?

Get in contact with other entrepreneurs

Connecting the region

Creating innovation together

Entrepreneurship across borders

The way to succeed

Re-thinking innovation

Using local knowledge

Øresund Entrepreneurship

Creating stronger regional connections

Creative entrepreneurs

Connecting the region

Social Entrepreneurship

Sustainable solutions in Øresund

Important information

Øresund Entrepreneurship nedlægges/läggs ner.

(For English, see below)

Den 21. december 2010 har bestyrelsen for Øresundsuniversitetet i forbindelse med deres møde besluttet, at Øresund Entrepreneurship (tidligere kaldet Øresund Entrepreneurship Academy) nedlægges med virkning fra d. 31. december 2010.

Dette betyder, at Øresund Entrepreneurship pr. den 1. januar 2011 er under afvikling.

Nedlæggelsen vil i første omgang betyde, at vi ikke længere kan igangsætte eller udføre nye aktiviteter, men primært vil koncentrere os om at få afsluttet eksisterende projekter, få overført andre projekter til relevante partnere og aktører og endelig sikre, at aktiver, ressourcer og viden inden for organisationen bliver sikret for eftertiden til glæde for udviklingen på området.

Organisationen vil selvfølgelig leve op til sine eksisterende forpligtelser og indgåede aftaler. Den næste tid vil bringe overblik over, hvordan vi kan sikre, at vi på bedst mulig måde når i mål med de udviklingsprojekter, vi p.t. har i gang i samarbejde med universiteter og högskolor i Øresundsregionen og med andre partnere.

Fokuseret samarbejde har givet resultater
Hos Øresund Entrepreneurship har vi været fantastisk glade for det betydningsfulde - og ikke mindst - effektfulde samarbejde, vi gennem alle årene har haft med aktører på universiteter og högskolor og med alle andre interessenter, som har været med til at udvikle og prioritere området.

Innovation, kreativitet, engagement og foretagsomhed er nøgleelementer i udviklingen af vores samfund. Disse elementer (og andre relevante egenskaber og kompetencer) kan og skal læres i et uddannelsesperspektiv. Vi er derfor glade for at have været med til at sikre, at også kommende generationer kan spille en aktiv rolle i samfundsudviklingen med udgangspunkt i viden og uddannelse. Vi håber, at udviklingen vil fortsætte ufortrødent fremover, for der er stadig brug for en fokuseret og engageret indsats på området.

Organisationen fortsætter nogen tid endnu i forbindelse med selve afviklingen, og vil selvfølgelig stadig kunne træffes på både mail og telefon.

Med ønsket om et godt og innovativt nytår til alle, siger vi alle i Øresund Entrepreneurship en stor tak for samarbejdet.

Med venlig hilsen
Jakob Stolt,
direktør

Øresund Entrepreneurship is Shut Down

On December 21st 2010 Øresund University’s board of directors decided to shut down Øresund Entrepreneurship effective of December 31st 2010.

This signifies that Øresund Entrepreneurship is phasing out as of January 1st 2011.

This phasing out entails that we are no longer able to start and execute new activities, but primarily have to concentrate on finishing existing projects, transferring other projects to relevant partners, and making sure that resources and knowledge within the organization are secured for future development in this field.

Naturally, the organization will live up to existing commitments and agreements.

Focused collaboration has provided results

At Øresund Entrepreneurship we have been extremely pleased with the important – and not least – impressive collaborative work we have been a part of throughout the years with actors at universities and högskolor and with all the stakeholders, which have contributed to the prioritization of this field.

Innovation, creativity, engagement, and entrepreneurship are key elements in the development of our society. These elements can be taught from an educational perspective. We are happy to have participated in securing that the coming generations can play an active role in the development of society, departing in knowledge and education. We hope developments will continue steadily.

The organization continues to operate for some time in relation to the phasing out, and we will be available by email or telephone.

With the hopes of a good and innovative new year, we at Øresund Entrepreneurship thank you for the collaboration.

Kind Regards
Jakob Stolt,
Director

Further Information

Annual Report 2006-2010

Take a look at our newly published report covering the years 2006-2010

Annual Report 2006-2010

Transnational Entrepreneurship

Follow the ongoing development of our transnational entrepreneurship project!

Learn more
ØRESUND ENTREPRENEURSHIP | Nørre Voldgade 16, 1358 Copenhagen K, DENMARK + 45 33 34 34 59 EAN: 5798 000418110 & | Öresundshuset, Ö. Vallgatan 14, Box 117, 221 00 Lund, SWEDEN | Owned by 11 universities, administrated by Roskilde University and Lund University